bootstrap themesСАВЈЕТ РОДИТЕЉА

Савјет родитеља школе броји 23 члана, представника из сваког разреда и школских објеката, и то:
- Из подручне школе Амајлије бирају се два члана (један из другог и један из четврог разреда),
- Из подручне школе Попови бирају се два члана (један из првог и један из трећег разреда),
-Из подручне школе Лединци (ученици привремено смјештени у Дому ученика до отварање школе) бирају се 4 члана (један из другог разреда, један из трећег, један из четвртог и један из петог разреда),
-Из централне школе у Улици Војводе Степе брпј 4., бира се 14 чланова ( два из првог разреда, један из другог разреда, један из трећег разреда, један из четвртог разреда, један из петог разреда, два из шестог разреда, два из седмог разреда, два из осмогразреда и два из деветог разреда),
-Из одјељења са посебним потребама бира се један члан ( од трећег до деветог разреда).
Чланови Савјета родитеља школе бирају се из реда представника Савјета родитеља одјељења по објектима и разредима поштујући индекс одјељења уз претходно дату скалу на почетку школске године на почетку школске године изабраних већином гласова јавним гласањем родитеља одјељења. Избор чланова за први и шести разред по индексима сваке године у септембру.
Записник на том састанку води разредни старјешина у одјељенској књизи.
Након извршеног избора по објектима и разреду разредне старјешине достављају име и презиме члана Савјета родитеља школе педагогу школе који сачињава коначну листу по разредима, објекту на основу индекса одјељења и доставља предсједнку Савјета родитеља школе и директору школе на почетку сваке школске године.
Први састанак Савјета родитеља школе заказује претходни предсједник Савјета родитеља школе, уз помоћ педагога и директора.
Мандат чланова Савјета родитеља школе траје двије године, а предсједника четири године.
Мандат чланова Савјета родитеља школе престаје: Истеком мандата, престанком похађања школе његовог дјетета, смрћу, оставком и не доласком на три узастопне сједнице Савјета родитеља школе.
Школа обезбјеђује простор и услове за рад Савјета родитеља.
Предсједника Савјета родитеља бирају родитељи на сједници Савјета родитеља школе тајним гласањем, а замјеника, секретара и два члана предсједништва јавним гласањем из својих редова.
Савјету родитеља могу да присуствују: директор, помоћник директора, педагог и психолог Школе, без права одлучивања, на позив предсједника Савјета родитеља. 

Савјет родитеља наше школе у школској 2019 /2020. години чине сљедећи родитељи:

Редни бројИме и презимеРазред и одјељење
1.Мила Јовић1-1
2.Сања Васковић1-3
3.Александра Стевановић2-1
4.Зоран Тадић2-6
5.Мико Тадић2-8
6.Зорана Анђелић Васиљевић3-1
7.Васо Поповић3-5
8.Бранка Трнинић3-7
9.Цвијета Којић4-2
10.Стево Јовић4-5
11.Васна Марковић4-7
12.Нана Обреновић4-8
13.Радмила Ашћерић5-3
14.Маријана Цолић5-5
15.Снежана Буневац6-2
16.Зорица Илић6-5
17.Борјана Симић7-3
18.Наташа Јефтић7-6
19.Данко Матић8-3
20.Томислав Мићевић8-5
21.Жељко Заклан9-1
22.Горан Иванић9-5
23.Мирсада Фафулићспецијална

САВЈЕТ УЧЕНИКА

У школи се формира Савјет ученика као савјетодавно тијело.
Савјет ученика, по правилу, чине представници ученика сваког разреда у Школи који именују ученици тог разреда.
Рад Савјета ученика контролише наставник који је задужен рјешењем о 40-часовној радној недељи.
Савјет ученика има 47 чланова , представника одјељења од другог до деветог разреда. На састанке се позивају углавном од 3 до 9 разреда из централне школе и ПШ Лединци (32 члана). Савјет ученика сазива Предсједник савјета ученика по потреби. На првом састанку бира се предсједништво. По један члан испред 5, 6, 7, 8 и 9.разреда. Предсједништво се састаје једном мјесечно по потреби.
Савјет ученика:
1) Промовише интересе школе у локалној заједници,
2) Подстиче ангажовање ученика у раду Школе,
3) Информише директора школе и Школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву Школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање Школом,
4) Промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници,
5) Разматра успјех ученика у учењу и владању,
6) Разматра план и програм екскурзије, излета и школе у природи, о чему даје мишљење,
7) Разматра школски календар,
8) Разматра услове рада школе и друга питања утврђена актима школе,
9) Учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређење васпитно-образовног рада у школи,
10) Иницира спровођење програма и едукација ученика о актуелним темама.