free bootstrap themesНАСТАВНИЧКО ВИЈЕЋЕ

Наставничко вијеће формира се на почетку школске године и чине га сви наставници и стручни сарадници Школе, а сазива га директор школе према потреби, односно најмање четири пута годишње.

Наставничко вијеће обавља сљедеће послове:
1) прати остваривање Наставног плана и програма,
2) анализира остваривање:
1. циљева,
2. задатака,
3. исхода васпитно-образовног рада,
3) разматра резултате рада наставника и стручних сарадника,
4) иницира, разматра и реализује разне облике стручног усавршавања наставника и стручних сарадника,
5) разматра и усваја програме рада ваннаставних и слободних активности,
6) разматра план и програм екскурзије, излета, школе у природи, јутарњег чувања и продуженог боравка, о чему даје мишљења,
7) разматра школски календар,
8) разматра и утврђује Годишњи програм рада Школе,
9) учествује у изради аката Школе,
10) разматра и утврђује резултате рада ученика, успјех ученика у учењу и владању и предузима мјере за јединствен и усклађен рад свих ученика у процесу васпитања и образовања,
11) промовише интерес Школе у локалној заједници на чијем подручју се налази Школа,
12) доноси одлуку о избору часописа који ће бити понуђени ученицима и
13) рјешава и друга питања утврђена Законом и актима Школе.

Наставничко вијеће наше школе чини сви наставници и стручни сарадници. 

ОДЈЕЉЕНСКО ВИЈЕЋЕ

Директор одлуком на почетку школске године формира Одјељењско вијеће из реда наставника који предају у том одјељењу.
Одјељењским вијећем предсједава одјељењски старјешина.
Одјељењско вијеће обавља сљедеће послове:
1) прати развој ученика,
2) предлаже мјере за унапређивање васпитно-образовног рада,
3) врши планирање писмених провјера ученика,
4) утврђује закључне оцјене,
5) предлаже организовање допунске и додатне наставе,
6) анализира рад наставника и стручних сарадника,
7) предлаже похвале и награде за ученике и
8) изриче васпитно-дисциплинске мјере.

О раду Одјељењског вијећа воде се записници у дневнику у за то предвиђеној рубрици. 

СТРУЧНИ АКТИВИ

Наставничко вијеће формира стручне активе по сродним предметима.
Стручни актив наставника обавља сљедеће послове:
1) планира наставне садржаје,
2) предлаже програме рада додатне и допунске наставе,
3) предлаже мјере за унапређивање васпитно-образовног рада,
4) врши уједначавање критеријума за оцјењивање ученика,
5) предлаже нове облике рада у настави,
6) анализира резултате рада наставника и ученика,
7) предлаже мјере за унапређивање рада у оквиру Актива и
8) разматра и даје стручно мишљење о квалитету понуђених дјечјих часописа, те предлаже Наставничком вијећу избор часописа који ће бити понуђен ученицима. 

У школској 2019/2020. години стручни активи наше школе имају сљедећи састав:

НАЗИВ АКТИВАЧЛАНОВИ АКТИВАРУКОВОДИЛАЦ АКТИВА
Актив 1.разреда Божица Видаковић, Љепа Миличић, Ружица Ранкић, Слободанка Раниловић, Зорица Мишура, Мира Симић, Мира Ескић, Бранка ТрнинићСлободанка Раниловић
Актив 2.разредаАндријана Петричевић, Сузана Вуковић Вуковљак , Снежана Ђокић, Адмир Ибишевић, Милан Живановић,Симонета Перић, Живан Симикић, Сања ВићићМилан Живановић
Актив 3.разредаИвана Крчо Кокановић, Бранка Стевановић, Рада Перић, Бојана Перић, Иван Бурић, Весна Бојић, Здравка Јањичић, Велемир БурићЗдравка Јањичић
Актив 4.разредаСветлана Цвијановић, Добрица Лукић, Вера Кићановић, Сњежана Обрадовић, Илијана Андрић, Сања Вујић, Живан Симикић, Оливера МрковићДобрица Лукић
Актив 5.разредаГордана Томић, Даниел Гајић, Марица Стевановић, Слађана Пантелић, Ружица Маковић, Наташа Илић, Весна Бојић, Наташа ЈевтићГордана Томић
Актив наставника српског језикаСтајка Стојановић, Јелка Илић, Биљана Влачић, Снежана Андрић, Славица Рачановић, Славица Рачановић
Актив наставника енглеског језикаЉубодраг Секулић, Гордана Шкиљевић, Даниела Сурла, Драгана Антић, Ведрана Танацковић, Татјана ПерковићДаниела Сурла
Актив наставника њемачког и француског језикаСелма Бећировић, Наташа Станишић, Љиљана МилошевићСелма Бећировић
Актив наставника физике и математикеМитар Гавриловић, Славица Остојић, Ангелина Ристић, Рада Милошевић, Стака Живановић, Стана МишићАнгелина Ристић
Актив наставника ТО и основа информатикеЗорана Анђелић Васиљевић, Стана Миразовић, Босиљка Видаковић, Рада Максимовић, Јулијана ДрагичевићБосиљка Видаковић
Актив наставника биологије и хемијеЈелена Дерикоња, Милица Петровић, Дејан Божић, Гроздана СофренићДејан Божић
Актив наставника историјеБранка Сарић, Александар АндрићАлександар Андрић
Актив наставника географије и демократијеВиолета Шеовац, Душица Тадић, Данијел Цвјетковић, Владан ЗарићВиолета Шеовац
Актив наставника вјеронаукеМиланка Ракић, Драган Илић, Дарко Алексић, Сенад КарићМиланка Ракић
Актив наставника ликовне културеСрђан Ћеранић, Здравка Арсеновић, Сања ТољСрђан Ћеранић
Актив наставника физичког васпитањаДрагана Чојић, Жарко Викић, Милијана Илић, Радмила ДрагановићДрагана Чојић
Актив наставника музичке културеМилка Томић, Милош ВасићМилка Томић
Актив наставника специјалне наставеМаја Пашалић, Вања Остојић, Сабина Ибришимовић, Адмира ПејићАдмира Пејић