best free html templatesПровјера знања ученика у складу са Упутством

Овим путем обавјештавамо вас да је Влада Републике Српске донијела Упутство о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљину. На основу овог Упутства, Републички педагошки завод припремио је Инструкцију за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током наставе на даљину, као и динамику реализације писмених провјера које ће ученици радити у току наставе на даљину. За све оне који желе детаљније да се упознају са поменутим документима, испод текста стављамо линкове на документе.

Начин вредновања знања ученика на крају школске 2019/2020. године дефинисан је Упутством о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљину (објављено у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 39/20).

Упутством је дефинисано да наставници активно прате рад ученика, подстичу њихову активност и сарадњу, биљеже активности, осмишљавају начине и задатке који највише одговарају ученицима и законитостима предмета који предају. Тачком 11. наведеног упутства прописано је да се праћење, вредновање и оцјењивање ученика може вршити путем писаних и усмених провјера знања, на начин и у обиму у којем је то могуће приликом наставе на даљину. Тачком 12. прописано је да писана провјера знања може бити путем низа задатака објективног типа, одабране теме за рад, есеја, виртуелног групног рада, презентација, истраживачких задатака и других начина писаних провјера знања. Наставници могу ученицима достављати писмене радове путем електронске поште, дигиталних платформи за учење на даљину или употребом других сервиса за размјену порука, а урађене радове ученици могу на исти начин враћати наставницима да их прегледају и оцијене.

Инструкција Републичког педагошког завода усмјерена је, прије свега, на обавезу наставника да воде рачуна о дневном оптерећењу ученика, што је такође прописано Упутством. Наставник може, али није обавезно да доставља ученицима врсту писане провјере (задатке, тему за рад и друго) у договорено вријеме, на договорени начин и са обавезно дефинисаним условима за рад (вријеме рада, самосталност у раду ученика, начин и вријеме достављања урађеног и друго). Достављена табела са терминима писмене провјере служи наставницима као оквир за евентуалну писмену провјеру знања, о којој ће одлучивати сами наставници на основу њихове процјене о потреби такве врсте провјере. Још једном подсјећамо, писмена провјера не подразумијева искључиво тестирање ученика, него и провјеру знања путем низа задатака објективног типа, одабране теме за рад, есеја, виртуелног групног рада, презентације, истраживачких задатака и других начина писаних провјера знања

Упутство о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљину преузмите на овом линку

Инструкције за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током извођења наставе на даљину преузмите на овом линку.